JOHANNITERHJÄLPEN
Stadgar fastställda av Årsstämman 27 April 2010.Ändamål

§ 1


 

Johanniterhjälpen har till ändamål att, varhelst behov finns, i tidsenliga former bedriva humanitär
verksamhet i kristen anda, främst genom att bistå nödlidande och sjuka.
För verksamhetens bedrivande samlar Johanniterhjälpen in medel från allmänheten och
från företag, organisationer och andra som vill stödja verksamheten. Johanniterhjälpens medlemmar
kan bidra till verksamheten inte bara genom sina medlemsavgifter och penninggåvor
utan även genom aktiv medverkan och personligt engagemang.
Verksamheten skall även kunna idkas mot ersättning ehuru ej i vinstdrivande syfte.


Motto
§ 2


Johanniterhjälpen arbetar under mottot "Medmänniskan i centrum".


Medlemskap
§ 3


Johanniterhjälpen är en ideell förening. Varje enskild person – kvinna eller man, oberoende av
etnisk tillhörighet och religion – som delar Johanniterhjälpens grundläggande värderingar och
vill verka för de ändamål som framgår av §§ 1 och 2 i dessa stadgar, kan söka medlemskap i
Johanniterhjälpen genom att erlägga fastställd årlig medlemsavgift. På förslag av styrelsen
kan årsmötet utse förtjänt person till hedersmedlem. Medlem kan genom att erlägga en särskild
av stämman fastlagd avgift bli ständig medlem.


Organisation och beslutande organ m.m.
Säte
§ 4


Johanniterhjälpens säte är i Stockholm.

Årsmöte
§5


Årsmötet är Johanniterhjälpens högsta beslutande organ. Vid årsmötet utövar medlemmarna
sin rösträtt direkt eller indirekt genom ombud, som kan representera fler än en medlem.
Ordinarie årsmöte sammankallas av styrelsen en gång per år på den tid och plats som styrelsen
bestämmer, dock senast före utgången av juni månad.
Styrelsen kan också, när som helst under året, på samma sätt kalla till extra årsmöte, när
styrelsen så finner vara påkallat.
Skriftlig kallelse skall utsändas senast tre veckor före mötet.

§ 6

Vid årsmöte väljs ordförande och vice ordförande att leda årsmötet. Protokoll förs vid årsmötet
av sekreteraren i Johanniterhjälpens styrelse, eller, vid förfall för denne, av annan person
som utses av årsmötet.

§ 7

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, vice ordförande och vid behov sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med årsmötets ordförande
skall justera protokollet.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Anmälan av övriga frågor
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande och godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
8. Framläggande av revisionsberättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år.
11. Föredragning av budget för nästkommande verksamhetsperiod.
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, fem ytterligare styrelseledamöter
och tre suppleanter enligt § 9 i stadgarna.
13. Val för tiden till nästa ordinarie årsmöte av två revisorer, varav minst en auktoriserad
revisor, och två revisorssuppleanter, varav minst en auktoriserad revisor.
14. Val för tiden till nästa ordinarie årsmöte av tre personer som skall utgöra valberedning
enligt § 14 i stadgarna.
15. Motioner och andra frågor, som skriftligen har anmälts till styrelsen senast tio dagar
före årsmötet.
16. Andra frågor som styrelsen förelägger årsmötet.
17. Övriga frågor.
Behandling av förslag till stadgeändring eller annat förslag av särskild betydelse måste för att
kunna behandlas på årsmötet tydligt anges i kallelsen och beskrivas i medföljande beslutsunderlag.
Rösträtt utövas vid mötet av personligen närvarande medlemmar eller ombud.
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid beslut i frågor om stadgeändring eller om Johanniterhjälpens upplösning gäller dock
föreskrifterna i §§ 22 och 23.

§ 8

Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, vice ordförande och vid behov sekreterare för det extra årsmötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötets ordförande
skall justera protokollet.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Det eller de ärenden, som föranlett att det extra årsmötet inkallats, och som angivits i
kallelsen till mötet.
Vid extra årsmöte gäller vad ovan sagts i § 7, de tre sista styckena.

Styrelsen
§ 9


Styrelsen, som enligt § 7 utses av årsmötet, består av ordförande, vice ordförande, fem ytterligare
ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare.
Styrelsen väljs normalt för en period om tre år, på så sätt att en tredjedel av styrelsen väljs
varje år. Avgående styrelseledamot kan omväljas, dock högst två gånger.
Ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga styrelseledamöterna skall
utses på förslag från Johanniterorden.

§ 10

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga ledamöter
är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
företräder.

§ 11

Vid styrelsemöte för sekreteraren protokoll, som justeras av ordföranden och en för varje
styrelsemöte särskilt utsedd justeringsman.

§ 12

Johanniterhjälpens firma tecknas av styrelsen, av ordföranden ensam, eller av vice ordföranden,
sekreteraren och skattmästaren två i förening. Styrelsen kan också bemyndiga en ledande
befattningshavare inom Johanniterhjälpen att teckna firman.

§ 13

Styrelsen förbereder ärenden till årsmötet, avger verksamhetsberättelse och årsredovisning,
upprättar budget, verkställer beslut som årsmötet fattat, förvaltar och förfogar över Johanniterhjälpens
medel, utser ledande befattningshavare för verksamhetens bedrivande samt handhar
i övrigt Johanniterhjälpens angelägenheter enligt dessa stadgar.

Valberedningen
§ 14


Valberedningen skall bestå av tre personer, varav nämnden inom sig utser en till sammankallande,
och varav minst en utses på förslag av Johanniterorden. Valberedningen lämnar vid
årsmötet förslag till val av ordförande, vice ordförande samt övriga ordinarie ledamöter i
styrelsen och suppleanter. Valberedningen har i sitt arbete att följa det som i § 7, punkt 12,
sägs om att ett visst antal ledamöter skall utses på förslag av Johanniterorden. Valberedningen
utses av årsmötet.

Revision
§ 15


Johanniterhjälpens förvaltning och räkenskaper skall granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna.

Regionalt arbete
§ 16


Huvuddelen av Johanniterhjälpens verksamhet skall vara regionalt förankrad. Medlem i Johanniterhjälpen
tillhör den region inom vilken han eller hon är bosatt.
Medlem som är bosatt utomlands eller i område utan regional indelning kan ansöka om
medlemskap i valfri region. Om sådan framställan ej görs, förs medlemmen till Stockholmsregionen.

§ 17

Varje region har att genom sina organ – regionmötet och den regionala styrgruppen – och
genom aktiv medverkan av de enskilda medlemmarna i regionen främja, understödja och
utveckla den hjälpverksamhet som Johanniterhjälpens styrelse beslutat om. Regionen kan
också föreslå hjälpprojekt som underställs styrelsen för beslut.

§ 18

Årsmötet fastställer på styrelsens förslag den regionindelning som skall gälla. Så länge regional
indelning saknas kallas samtliga medlemmar till årsmöte.

§ 19

När regional indelning föreligger samlas medlemmarna inom respektive region årligen till
ordinarie regionmöte på den tid och plats som den regionala styrgruppen bestämmer. Kallelse
till regionmöte skall ske senast tre veckor i förväg. Styrgruppen kan också, när verksamheten
påkallar detta, en eller flera gånger per år, på motsvarande sätt kalla till extra regionmöte.

§ 20

Vid ordinarie regionmöte skall följande ärenden behandlas:
- Val för tiden fram till nästa ordinarie regionmöte av en regionordförande och minst två
och högst fyra övriga ledamöter av den regionala styrgruppen.
- Val av regionala ombud, som skall företräda regionens medlemmar vid Johanniterhjälpens
årsmöte. Varje region utser två ombud samt därtill ytterligare ett ombud för
varje fullt 500-tal betalande medlemmar inom regionen ifråga. Suppleanter utses för
ombuden.
- Diskussion om pågående hjälpprojekt och insamlingsverksamhet inom regionen.
- Diskussion om och förslag rörande nya hjälpprojekt att underställa Johanniterordens
styrelse för beslut.
- Förslag eller fråga, som enskild medlem vill ta upp, och som han eller hon skriftligen
anmält till den regionala styrgruppen minst tio dagar före mötet.
- Övriga frågor som styrgruppen önskar behandla på regionmötet.

Utträde
§ 21


Medlem i Johanniterhjälpen kan på egen begäran utträda ur Johanniterhjälpen. Inbetald medlemsavgift
återbetalas inte. Medlem som inte i rätt tid betalar fastställd medlemsavgift kan
uteslutas. Medlem som enligt styrelsens bedömning uppenbarligen inte delar Johanniterhjälpens
värderingar eller inte vill verka för de ändamål som framgår av §§ 1 och 2 i dessa stadgar
kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur Johanniterhjälpen.

Stadgeändringar
§22


För ändring av dessa stadgar erfordras samstämmiga beslut med minst två tredjedels majoritet
fattade av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte.
För ändring av ändamålsbestämmelserna i §§ 1 och 2 krävs samstämmiga beslut med minst
två tredjedels majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Reglerna om upplösning
av Johanniterhjälpen kan inte ändras.

Upplösning
§ 23


Beslut om upplösning av Johanniterhjälpen skall fattas med minst två tredjedels majoritet av
två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Har beslut om upplösning av Johanniterhjälpen fattats skall Johanniterhjälpens tillgångar
snarast överlämnas till Johanniterorden.